Z dniem 11 września 2017 roku zaczęła obowiązywać znowelizowana tzw. ustawa o ochronie praw lokatorów wprowadzająca nową instytucję najmu instytucjonalnego (nie mylić z najmem okazjonalnym). Zgodnie z nowelizowaną ustawą „Umową najmu instytucjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania lokaliWobec tej definicji należy stwierdzić jednoznacznie, iż najem instytucjonalny nie jest formą, z której skorzystać mogą osoby prywatne tj. osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, te za to mogą skorzystać z instytucji najmu okazjonalnego.

Dlaczego akurat najem instytucjonalny jest korzystny dla Wynajmujących?

Po pierwsze, zgodnie z obowiązującą ustawą umowa najmu instytucjonalnego może zostać zawarta na czas oznaczony (określony), przy czym w przepisie nie wskazano ograniczeń ram czasowych dla najmu instytucjonalnego, jak to ma miejsce przy zwykłej umowie najmu, czy też najmie okazjonalnym. Tak, więc umowę najmu instytucjonalnego można zawrzeć np. na 50 lat.

Po drugie, do umowy załącza się oświadczenie najemcy, sporządzone w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego wynajmującemu w terminie wskazanym w pisemnym żądaniu (formę oraz treść żądania określają przepisy).

Ponadto, co wydaję się najistotniejsze z punktu widzenia Wynajmującego przy najmie instytucjonalnym lokator oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż w przypadku eksmisji nie przysługuje mu prawo do lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego.

Powyższe znacząco ułatwia potencjalną eksmisję niechcianego lokatora, gdyż po upływie terminu do dobrowolnego opuszczenia lokalu określonego w żądaniu, Wynajmujący składa do Sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddał się egzekucji w zakresie opuszczenia i opróżnienia lokalu, bez konieczności zapewnienia mu lokalu socjalnego czy pomieszczenia tymczasowego. Zaś po uzyskaniu tytułu wykonawczego od Sądu, Wynajmujący może egzekwować swoje prawa do lokalu poprzez złożenie stosownego wniosku egzekucyjnego do komornika.

Po trzecie, ustawodawca przewidział, iż właściciel może podwyższyć czynsz wyłącznie na warunkach określonych w samej w umowie najmu instytucjonalnego, co daję pewną swobodę w tym zakresie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o najmie instytucjonalnym, zapraszam do kontaktu.