Wokół tematu, jakim jest przedawnienie roszczeń stwierdzonych orzeczeniem Sądu, narosło wiele błędnych teorii i mitów.

Wielu dłużników uważa, że po tym, jak egzekucja została umorzona przez Komornika jako bezskuteczna, jest już po sprawie i mogą się niczym nie przejmować oraz spać spokojnie. Natomiast część wierzycieli uważa, że ich roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem nigdy się nie przedawniają i zawsze będą mogli odzyskać swoje pieniądze.

Należy w tym miejscu stanowczo podkreślić, iż żadne z powyższych twierdzeń nie jest prawidłowe.

A więc jak wygląda sprawa, jeśli chodzi  o przedawnienie roszczeń stwierdzonych orzeczeniem?

Zgodnie z art. 125 Kodeksu Cywilnego zasadą jest, że „Roszczenia stwierdzone orzeczeniem sądu albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym, albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawniają się z upływem lat sześciu”.

Wyjątek stanowią świadczenia okresowe, które to przedawniają się z upływem trzech lat.

UWAGA! Termin sześcioletni obowiązuję od dnia 09 lipca 2018 r. Wcześniej termin ten wynosił lat dziesięć.

Powyższe oznacza, że co do zasady, dług potwierdzony orzeczeniem Sądu przedawnia się po sześciu latach. Termin przedawnienia liczy się od daty prawomocności zapadłego orzeczenia.

W tymże właśnie czasie możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

W tym miejscu należy podkreślić, iż zgodnie z art. 124 § 2 Kodeksu Cywilnego zakończenie postępowania egzekucyjnego tj. na przykład poprzez umorzenie postępowania egzekucyjnego przez Komornika, powoduje przerwanie biegu przedawnienia roszczenia, co oznacza, iż termin ten biegnie od nowa od daty uprawomocnienia się postanowienia Komornika o umorzeniu egzekucji.

Wynika z powyższego, iż umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje, że termin przedawnienia roszczenia stwierdzonego wyrokiem ponownie wynosi sześć lat i w ciągu tego terminu wierzyciel może złożyć ponownie wniosek o wszczęcie egzekucji wobec dłużnika.

 

WAŻNE! 

  1. Należy odróżnić ogólne terminy przedawnienia poszczególnych roszczeń od przedawnienia roszczeń stwierdzonych orzeczeniem. W przypadku ogólnych terminów przedawnienia szczególnie istotne jest ustalenie, z jakiego typu roszczeniem mamy do czynienia, ponieważ w prawie polskim terminy przedawnienia są różne.  Zasadą jest uwzględnianie przez Sąd przedawnienia wyłącznie na zarzut podniesiony przez stronę. Wyjątek stanowią roszczenia wobec konsumentów, które zgodnie z nowelizacją Kodeksu Cywilnego z dnia 09 lipca 2018 r. Sądy są zobowiązane do uwzględniania zarzutu przedawnienia roszczenia z urzędu.
  1. Upływ terminu przedawnienia roszczeń stwierdzonych orzeczeniem nie oznacza, że wierzyciel nie może wszcząć, a komornik nie może prowadzić egzekucji. Tylko dłużnik swoim postępowaniem może zatrzymać ewentualną dalszą egzekucję, podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia i kierując do sądu tzw. pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, zwany powództwem przeciw egzekucyjnym lub opozycyjnym. W takim pozwie wykazuje się, że określone roszczenie uległo przedawnieniu – upływ sześciu lat – i jako takie nie może być egzekwowane.

Masz więcej pyta z zakresu przedawnienie roszczeń stwierdzonych orzeczeniem? Zapraszam do kontaktu!