W Dzienniku Ustaw została ogłoszona dnia 06 sierpnia 2019 r. ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

O zmianach w zakresie wysokości opłat sądowych napisałem tutaj.

Nowelizacja postępowania cywilnego wchodzi w życie z dniem 07 listopada 2019 r., także nie pozostało wiele czasu do zapoznania się z jej treścią.

 

Na łamach niniejszego bloga nie sposób przedstawić całości uregulowań nowelizacji postępowania cywilnego, jednakże poniżej przedstawię kilka najważniejszych.

 1. Powyższa nowelizacja postępowania cywilnego w swoich założeniach zawiera szereg uregulowań zmierzających do usprawnienia przebiegu postępowań cywilnych i ograniczenia zjawiska przedłużania postępowań przez strony postępowania. W teorii postępowania mają, zatem trwać krócej.
  Ustawodawca założył, iż powyższe założenia mają zostać osiągnięte między innymi poprzez:
  Wprowadzenie posiedzenia przygotowawczego, które ma przyczynić się do skrócenia czasu trwania postępowań w sprawach cywilnych, a mające odformalizowany charakter, w ramach, którego Sędzia winien nakłaniać Strony do ugodowego rozwiązania sporu, a jeżeli tego typu zabiegi okażą się bezskuteczne – sporządzić przy udziale Stron plan rozprawy),
 2. Wprowadzenie planu rozprawy tj. zaplanowanie kolejności czynności procesowych Sądu i Stron, w szczególności kolejności przeprowadzenia dowodów, które w założeniu ma prowadzić do rozpoznania sprawy w jak najkrótszym terminie,
 3. Dyrektywę rozstrzygania sprawy na pierwszym terminie rozprawy,
 4. Wprowadzenie sankcji finansowych za nadużycie prawa procesowego,
 5. Wprowadzeniu zasady wydawania postanowień na posiedzeniu niejawnym,
 6. Wprowadzenie nowego rozwiązania tj. uprawnienia dla Sądu polegającego na zobowiązaniu pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew pod rygorem wydania wyroku zaocznego,
 7. Zmianę w zakresie doręczeń w postępowaniach sądowych – przewidując, iż jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w kodeksie postępowania cywilnego, to nie ma zastosowania przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika,
 8. Zmianę zasad zwolnienia od kosztów sądowych – trudniej będzie uzyskać zwolnienie osobie prawnej,
 9. Stosowanie formularzy w postępowaniach nieprocesowych – zrezygnowano z nich w postępowaniu procesowym, będą one wykorzystywane wyłącznie w postępowaniach nieprocesowych,
 10. Przywrócenie odrębnego postępowanie w sprawach gospodarczych, które zostało uchylone przez ustawodawcę w 2012 r. W ramach, którego będzie stosowany większy rygoryzm, gdyż priorytetem ma być szybkie rozstrzygnięcie sprawy.
 11. Oraz wiele innych zmian,

Praktyka pokaże czy wprowadzona nowelizacja postępowania cywilnego rzeczywiście je usprawni.

Chcesz wiedzieć więcej lub potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Zapraszam do kontaktu oraz do zapoznania się z moją ofertą.