W dniu 06 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw została ogłoszona ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Reforma postępowania cywilnego wchodzi w życie z dniem 07 listopada 2019 r. jednakże w wielu przypadkach, w tym zmiany w ustawie o kosztach cywilnych w sprawach cywilnych wejdą w życie w okresie 14-dni tzw. okres vacatio legis, co oznacza, że zmiany w kosztach sądowych w sprawach cywilnych wejdą w życie w dniu 21 sierpnia 2019 r.

Zmian jest stosunkowo wiele i nie sposób je wszystkie opisać, ale poniżej przestawiam przykładowo, w moim przekonaniu najistotniejsze zmiany w wysokościach opłat sądowych:

Po pierwsze ustawa o kosztach sądowych zmieniła koszty w sprawach dotyczących praw majątkowych (art. 13 ustawy o kosztach sadowych). Poprzednio opłata sądowa w sprawach o prawa majątkowe wynosiła 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100 000 złotych. Po nowelizacji wysokość opłaty sądowej jest stała w zależności do wartości przedmiotu sporu nieprzekraczających kwoty 20.000,00 zł, a których wysokość kształtuje się następująco:

  1. Do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
  2. Ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
  3. Ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
  4. Ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
  5. Ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
  6. Ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
  7. Ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych,
    zaś przy wartości przedmiotu sporu ponad 20 000 złotych pobiera się opłatę sądową stosunkową wynoszącą 5% tejże wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Kolejno, do 100,00 zł wzrośnie wysokość opłaty sądowej między innymi od wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego (na przykład uregulowanie kontaktów z dzieckiem, stwierdzenie nabycia spadku, odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i wiele innych) lub samodzielnej jego części, apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowania nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu i wniosku o zabezpieczenie dowodu.

Następnie, co ważne stałe będą koszty sądowe od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej.
W nowelizacji zapisano, że ma ona wynieść 1/5 opłaty od pozwu (określonej w art. 13 ustawy o kosztach sadowych), co drastycznie zapewne wpłynie na liczbę tego rodzaju wniosków, gdyż przed nowelizacją maksymalna wysokość opłaty sądowej wynosiła 300,00 zł.

Ustawa o kosztach sądowych zmieniła również koszty od pozwu w sprawach o rozwiązanie spółki lub wyłączenie wspólnika ze Spółki – dotychczas opłata sądowa wynosiła 2.000,00 zł, po zmianach wyniesie 5.000,00 zł.

Podobnie będzie trzeba zapłacić za pozew o uchylenie uchwały wspólników lub uchwały walnego zgromadzenie Spółki, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników lub walnego zgromadzenia Spółki, ustalenie istnienia lub nieistnienia uchwały organu spółki, uchylenie uchwały zgromadzenia obligatariuszy lub stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy.

Powyższe wysokości opłat sądowych mogą, zatem stanowić zaporę dla osób uprawnionych do składania tychże pismo procesowych.

Nowością będzie wysokość opłaty sądowej w kwocie 100,00 zł od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem, zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia, dotychczas było to darmowe.

Prawnicy, wskazują, iż w/w zmiany uderzą w zwykłych obywateli i mogą stać się dla nich barierą w dostępie do sądu. Jednakże na ocenę skutków nowej regulacji przyjdzie nam poczekać.

Chcesz wiedzieć więcej lub potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Zapraszam do kontaktu oraz do zapoznania się z moją ofertą.