Postępowanie egzekucyjne w końcu otrzymało zmiany – po trzech latach od wejścia w życie przepisów o elektronicznej licytacji ruchomości Krajowa Rada Komornicza w marcu 2020 roku wreszcie uruchomiła portal do ich przeprowadzania.

Uruchomiona została internetowa platforma dla prowadzenia elektronicznej licytacji ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. Platforma dostępna jest na stronie https://e-licytacje.komornik.pl.

Na portalu odbywać się będą zarówno licytacja ruchomości jak i nieruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym. W przypadku nieruchomości wyłącznie będzie to w ramach trybu uproszczonej egzekucji z nieruchomości, która zgodnie z przepisem art. 10131 § 1 k.p.c. dotyczy niezabudowanej nieruchomości gruntowej oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub użytkowym, jeżeli w chwili złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji nie dokonano zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie wystąpiono z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na użytkowanie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Elektroniczna licytacja ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym uregulowana jest w art. 8791 i nast. k.p.c. Odbywa się wyłącznie na wniosek wierzyciela złożony po dokonaniu zajęcia rzeczy, przed wyznaczeniem terminu licytacji lub wraz z wnioskiem o wyznaczenie drugiej licytacji. Jeżeli ruchomość została zajęta na zaspokojenie kilku wierzytelności dochodzonych w różnych postępowaniach, o trybie sprzedaży decyduje wierzyciel, na którego wniosek nastąpiło pierwsze zajęcie.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – PRZEBIEG LICYTACJI

Elektroniczna licytacja ruchomości trwać będzie, co najmniej 7 dni, a jej zakończenie powinno odbyć się w trakcie godzin urzędowania sądu rejonowego, przy którym działa komornik, czyli w dni robocze, w godzinach popołudniowych.

Zawiadomienie o przybiciu uczestnikom elektronicznych licytacji (licytantom) doręcza się drogą elektroniczną za pośrednictwem wyżej wymienionego portalu, natomiast wierzycielowi i dłużnikowi na piśmie.

Zapłaty ceny przybicia należy dokonać następnego dnia po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej – gotówką (niekoniecznie do rąk samego komornika) lub przelewem na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Co ciekawe, cena przybicia może być uiszczona także za pośrednictwem portalu.

Elektroniczna licytacja ruchomości może przyczynić się do zwiększenia ilości spraw zakończonych skuteczną licytacją, a co za tym idzie i egzekucją. Wśród potencjalnych zalet wymienia się także zwiększenie zasięgu licytacji i popularyzowanie tego sposobu nabywania ruchomości i nieruchomości. Podkreśla się, że licytacja na platformie  może skutkować uzyskaniem wyższej ceny w toku licytacji, co w naturalny sposób przyczyni się do zmniejszenia zadłużenia po stronie dłużnika i odzyskania przez wierzyciela w większym zakresie egzekwowanej należności. Tym samym zarówno: nabywcy i dłużnicy, jak i wierzyciele mogą osiągnąć wymierne korzyści z faktu wprowadzenia powyższej platformy.

Czy waszym zdaniem elektroniczna licytacja ruchomości w postępowaniu egzekucyjnym będzie powszechnie stosowana? Na ocenę przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Postępowanie egzekucyjne – chcesz wiedzieć więcej lub potrzebujesz profesjonalnej pomocy? Zapraszam do kontaktu oraz do zapoznania się z moją ofertą.